Máte záujem o informácie alebo bezplatnú cenovú ponuku?
+ 421 910 828 888
tien

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za dôveru, ktorú nám ako naši zákazníci preukazujete. Sme spoločnosť, ktorá sa snaží plniť si všetky svoje povinnosti voči Vám. K nim patrí aj povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Normy obsiahnuté v týchto právnych predpisoch sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré nakladajú s osobnými údajmi občanov EÚ.:

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Obchodné meno: JF FENCE s.r.o.

Sídlo: Nezábudková 735/28

IČO: 36658464

IČ DPH: SK2022237426

Štatutárny orgán: Jozef Kotula, konateľ

Zapísaným:Zapísaná v OS Bratislava I, vložka č. 41666/B

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať elektronicky na e-mail: jffence@jffence.sk alebo písomnou formou na vyššie uvedenú adresu.
 
V súvislosti s ochranou osobných údajov sa používajú tieto základne termíny:
 
Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, na základe ktorej dôjde k identifikovaniu osoby. Osobným údajom je napr. meno, rodné číslo, ale aj lokalizačné údaje, online identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda VY, náš zákazník.

Spracúvanie osobných údajov je činnosť vykonávaná s osobným údajom, napr. získavanie osobného údaju, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, likvidácia.

Prevádzkovateľom osobných údajov je ten, kto spracúva osobné údaje fyzickej osoby, určil si na ich spracúvanie účel a má na to prostriedky. Môže to byť fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt.

Zásady spracúvania osobných údajov:

 • zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
 • zásada obmedzenia účelu
 • zásada minimalizácie osobných údajov
 • zásada správnosti
 • zásada minimalizácie uchovávania
 • zásada zodpovednosti
 • zásada integrity a dôvernosti 

V akom rozsahu a prečo spracovávame vaše údaje?
Spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, a to z nasledujúcich dôvodov:

– Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO, DIČ prípadne IČ DPH, číslo účtu, popr. telefón nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy a vedeniu účtovníctva.

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 

– Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu.

Našu webovú stránku možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať priamo v prehliadači, ktorý používate napríklad Chrome, Firefox, Internet Explorer,Opera a iné.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme:
Faktúra je daňový doklad, preto ho máme povinnosť poskytovať aj s Vašimi osobnými údajmi daňovému úradu. Týmto si plníme povinnosť, ktorú máme uloženú zákonom (zákon č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov).

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Osobné údaje sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, k zneužitiu.

Zabezpečenie vašich osobných údajov u nás:

– Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
– Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
– Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
– Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).

Doba uchovávania osobných údajov:

Faktúry 10 rokov. 

Prenos do tretej krajiny:
U nás nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ.

Informácie o Vašich právach:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: jffence@jffence.sk.

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame korektne, alebo ich spracúvame v rozpore s Nariadením, zákonom máte právo nás kontaktovať, príp. kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/32 31 32 14. 

Copyright 2024 JF FENCE, s.r.o. všetky práva vyhradené